صفحه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازديد ها : 64433
تعداد نوشته ها : 657
تعداد نظرات : 3

افسران - اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد

اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد.

رهبر معظّم انقلاب: جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است؛ امّا اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره‌ی نقض عهد متقابل است.
۱۳۹۵/۰۳/۲۵

افسران - اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد

اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد.

رهبر معظّم انقلاب: جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است؛ امّا اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره‌ی نقض عهد متقابل است.
۱۳۹۵/۰۳/۲۵

افسران - اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد

اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد.

رهبر معظّم انقلاب: جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است؛ امّا اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره‌ی نقض عهد متقابل است.
۱۳۹۵/۰۳/۲۵

افسران - اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد

اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد.

رهبر معظّم انقلاب: جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است؛ امّا اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره‌ی نقض عهد متقابل است.
۱۳۹۵/۰۳/۲۵

افسران - اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد

اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد.

رهبر معظّم انقلاب: جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است؛ امّا اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره‌ی نقض عهد متقابل است.
۱۳۹۵/۰۳/۲۵

افسران - ایستاده در

فیلم سینمایی ایستاده در غبار

خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است

افسران - با نماز، با قرآن، با توسّلات، اُنس بگیرید، ماه رمضان در پیش است، خودتان را تصفیه کنید، معطّر کنید، نورانی کنید
سلام علیکم

جوان های عزیز! بچه‌های عزیز من! فردا مال شما است، آینده مالِ شما است؛

شما هستید که باید این تاریخ را با عزّتش محفوظ نگه دارید؛ شما هستید که این بارِ مسئولیّت را بردوش

دارید؛ خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی

سخت‌تر است. البتّه ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد؛ بعکس، آبادانی به دنبال دارد، امّا سختی‌اش

بیشتر است. این که ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادیِ این سیاستِ بزرگ و اساسی،

مقاومت اقتصادی است. این که گفتیم جوان های مؤمن و حزب‌اللّهی و انقلابی کارهای فرهنگی

خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همه‌ی دستگاه‌های فرهنگی کشور را دعوت کردیم و می کنیم

که در این جهت حرکت کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت است، این جهاد بزرگ است،

جهاد کبیر است. این که از همه‌ی استعدادهای موجود کشور دعوت می کنیم که استعدادهای خودشان

را در خدمت پیشرفت این کشور به کار بیندازند و به صحنه بیاورند و به میدان بیاورند و از

مسئولان دولتی و سایر مسئولان دعوت می کنیم که از این استعدادها استقبال بکنند،

خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است

افسران - با نماز، با قرآن، با توسّلات، اُنس بگیرید، ماه رمضان در پیش است، خودتان را تصفیه کنید، معطّر کنید، نورانی کنید
سلام علیکم

جوان های عزیز! بچه‌های عزیز من! فردا مال شما است، آینده مالِ شما است؛

شما هستید که باید این تاریخ را با عزّتش محفوظ نگه دارید؛ شما هستید که این بارِ مسئولیّت را بردوش

دارید؛ خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی

سخت‌تر است. البتّه ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد؛ بعکس، آبادانی به دنبال دارد، امّا سختی‌اش

بیشتر است. این که ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادیِ این سیاستِ بزرگ و اساسی،

مقاومت اقتصادی است. این که گفتیم جوان های مؤمن و حزب‌اللّهی و انقلابی کارهای فرهنگی

خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همه‌ی دستگاه‌های فرهنگی کشور را دعوت کردیم و می کنیم

که در این جهت حرکت کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت است، این جهاد بزرگ است،

جهاد کبیر است. این که از همه‌ی استعدادهای موجود کشور دعوت می کنیم که استعدادهای خودشان

را در خدمت پیشرفت این کشور به کار بیندازند و به صحنه بیاورند و به میدان بیاورند و از

مسئولان دولتی و سایر مسئولان دعوت می کنیم که از این استعدادها استقبال بکنند،

خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است

افسران - با نماز، با قرآن، با توسّلات، اُنس بگیرید، ماه رمضان در پیش است، خودتان را تصفیه کنید، معطّر کنید، نورانی کنید
سلام علیکم

جوان های عزیز! بچه‌های عزیز من! فردا مال شما است، آینده مالِ شما است؛

شما هستید که باید این تاریخ را با عزّتش محفوظ نگه دارید؛ شما هستید که این بارِ مسئولیّت را بردوش

دارید؛ خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی

سخت‌تر است. البتّه ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد؛ بعکس، آبادانی به دنبال دارد، امّا سختی‌اش

بیشتر است. این که ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادیِ این سیاستِ بزرگ و اساسی،

مقاومت اقتصادی است. این که گفتیم جوان های مؤمن و حزب‌اللّهی و انقلابی کارهای فرهنگی

خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همه‌ی دستگاه‌های فرهنگی کشور را دعوت کردیم و می کنیم

که در این جهت حرکت کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت است، این جهاد بزرگ است،

جهاد کبیر است. این که از همه‌ی استعدادهای موجود کشور دعوت می کنیم که استعدادهای خودشان

را در خدمت پیشرفت این کشور به کار بیندازند و به صحنه بیاورند و به میدان بیاورند و از

مسئولان دولتی و سایر مسئولان دعوت می کنیم که از این استعدادها استقبال بکنند،

خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است

افسران - با نماز، با قرآن، با توسّلات، اُنس بگیرید، ماه رمضان در پیش است، خودتان را تصفیه کنید، معطّر کنید، نورانی کنید
سلام علیکم

جوان های عزیز! بچه‌های عزیز من! فردا مال شما است، آینده مالِ شما است؛

شما هستید که باید این تاریخ را با عزّتش محفوظ نگه دارید؛ شما هستید که این بارِ مسئولیّت را بردوش

دارید؛ خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه‌ در یک میدانی که از جنگ نظامی

سخت‌تر است. البتّه ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد؛ بعکس، آبادانی به دنبال دارد، امّا سختی‌اش

بیشتر است. این که ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادیِ این سیاستِ بزرگ و اساسی،

مقاومت اقتصادی است. این که گفتیم جوان های مؤمن و حزب‌اللّهی و انقلابی کارهای فرهنگی

خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همه‌ی دستگاه‌های فرهنگی کشور را دعوت کردیم و می کنیم

که در این جهت حرکت کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت است، این جهاد بزرگ است،

جهاد کبیر است. این که از همه‌ی استعدادهای موجود کشور دعوت می کنیم که استعدادهای خودشان

را در خدمت پیشرفت این کشور به کار بیندازند و به صحنه بیاورند و به میدان بیاورند و از

مسئولان دولتی و سایر مسئولان دعوت می کنیم که از این استعدادها استقبال بکنند،
X